ประวัติบริษัท

 บริษัท เคเอเอส ออดิท จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2547 ในนาม คณะบุคคล สำนักงาน เคเอเอส ออดิท แอนด์ เอสโซซิเอท และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร โดยทางสำนักงานฯ ให้บริการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานแก่ธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งองค์กรที่มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไร โดยเรามีความชำนาญในด้านการให้คำปรึกษาด้านบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภายใต้การบริหารโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาจารย์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และทีมงานในการตรวจสอบที่ประสบการณ์โดยตรง

ประเภทธุรกิจหรือกิจการที่เราได้เคยให้บริการ

  • ธุรกิจซื้อมาขายไป  
  • ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม
  • ธุรกิจบริการ คลินิกแพทย์ นายหน้าตัวแทน
  • ธุรกิจโรงแรม ซาวน่าและสปา
  • ธุรกิจขนส่ง
  • ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร 
  • ธุรกิจนำเข้า ธุรกิจส่งออก
  • ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ให้เช่า
  • ธุรกิจโฮลดิ้ง คอมพานี 
  • มูลนิธิ สมาคม  นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร