การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหม่

รายงานที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขอาจเรียกว่า  “รายงานแบบมาตรฐาน”  ซึ่งเป็นรายงานการสอบบัญชี ที่แสดงว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว และได้ข้อสรุปว่างบการเงินโดยรวมแสดงไว้โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินรูปแบบ เนื้อหา
และถ้อยคำที่ใช้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

รายงานของผู้สอบบัญชีแบบมาตรฐาน (รายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข)

ชื่อรายงาน

 

ผู้รับรายงาน

 

วรรครายงานต่องบการเงิน “ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ….. ซึ่งประกอบด้วย …..

วรรคความรับผิดชอบของผู้บริหาร

วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

วรรคการตรวจสอบ

วรรคหลักฐาน

วรรคการแสดงความเห็น

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น  (ถ้ามี)

เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี  เช่น ความเห็นของผู้สอบบัญชีปีก่อน)

รายงานตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น (ถ้ามี)

ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี                                                                        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน……

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ตั้งสำนักงานของผู้สอบบัญชี