การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหม่

รายงานที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขอาจเรียกว่า  “รายงานแบบมาตรฐาน”  ซึ่งเป็นรายงานการสอบบัญชี ที่แสดงว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว และได้ข้อสรุปว่างบการเงินโดยรวมแสดงไว้โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินรูปแบบ เนื้อหา และถ้อยคำที่ใช้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข รายงานของผู้สอบบัญชีแบบมาตรฐาน (รายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข) ชื่อรายงาน   ผู้รับรายงาน   วรรครายงานต่องบการเงิน “ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ….. ซึ่งประกอบด้วย ….. วรรคความรับผิดชอบของผู้บริหาร วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี วรรคการตรวจสอบ วรรคหลักฐาน วรรคการแสดงความเห็น ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น  (ถ้ามี) เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี  เช่น ความเห็นของผู้สอบบัญชีปีก่อน) รายงานตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น (ถ้ามี) ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี                                                                        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน…… วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้สอบบัญชี

read more